työkykyjohtaminen ja vastuullisuus (2560 × 1950px)

Personalens välmående i fokus

På TeeSe handlar ansvarstagande framför allt om konkreta gärningar. Vi beaktar utsläppen från våra logistiktjänster, minimerar svinnet vid matproduktion och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet i alla branscher för att kunna erbjuda våra kunder och därmed också kommuninvånare så högklassiga och kostnadseffektiva tjänster som möjligt. Och det vi upplever som särskilt viktigt är vårt sociala ansvar – i fråga om såväl personalens som våra kunders välmående. Med personalens arbetsförmåga och välmående som högsta prioritet har vi även genomfört ett projekt för ledning av arbetsförmåga, något som har systematiskt har tagit oss närmare våra mål.

Arbete är en viktig del av människans vardag, därför strävar TeeSe som arbetsgivare ständigt efter förbättring i allt som en arbetsgivare kan påverka. För att arbetet ute på fältet ska förflyta och för att anställda ska få hjälp med sina utmaningar med arbetsförmågan måste arbetsförmågan ledas på rätt sätt, därtill ska samarbetet med företagshälsovården vara tätt och aktivt. I slutet av år 2022 slutade TeeSes projekt för ledning av arbetsförmåga, som delfinansierades av Keva och som ledde till att vi i samarbete med bl.a. Emkine Oy, Lähitapiola och sakkunniga inom företagshälsovården skapade nya anvisningar, verksamhetsmodeller, roller och en ny målnivå för ledande av arbetsförmåga. Under projektets gång ordnade vi också utbildningar som stöd för förmännens arbete. De här utbildningarna kommer att få fortsättning under år 2023 med teman som arbetsgemenskapsfärdigheter och förändringsstyrning.  

Niina Jokelainen har jobbat som TeeSes arbetsförmågekoordinator sedan vår 2022.

Men vad betyder ”att leda arbetsförmåga”? I grunden handlar det om bra ledarskap, om att främja välmåendet i arbete, förebygga utmaningar med arbetsförmåga och skapa fungerade processer för stöd. Men i verkligheten går det inte alltid som på Strömsö, inte ens här på TeeSe. Därför används ledande av arbetsförmåga också som verktyg för att lösa eventuella existerande utmaningar med arbetsförmåga och för att tänka ut hur man bäst kan stödja de anställda i sitt arbete eller vilka åtgärder som behövs för att en anställd kan återgå till arbetet.
– Här på TeeSe har folk blivit mycket mer medvetna om behovet av att leda arbetsförmåga, det vill säga att det nu står klart för oss vad som måste göras och vilka saker som ska utvecklas vidare, konstaterar TeeSes arbetsförmågekoordinator Niina Jokelainen.

Arbetsförmågekoordinatorn stödjer förmännen och de anställda  

Att Niina blev anställd som arbetsförmågekoordinator våren 2022 är en av de konkreta förändringarna som genomfördes under projektets gång. Niinas långa erfarenhet som företagshälsovårdare och kundrelationschef, likaså hennes pågående studier för samordnare för arbetsförmåga ger henne en stadig grund för sitt arbete.
– Som koordinator för arbetsförmågan är det min uppgift att stödja och hjälpa förmännen och anställda vid utmaningar med arbetsförmågan. Jag tror starkt på arbetets rehabiliterande verkan och att arbetet hjälper oss att hålla i form. Därför är det viktigt för mig att främja de anställdas möjligheter att fortsätta i arbetslivet, trots att man har nedsatt arbetsförmåga eller måste hitta en ny riktning i arbetslivet, berättar Niina.

Tre verksamhetsmodeller – hit är vi på väg

Till de övriga konkreta resultaten från projektet hör bl.a. tre animerade videor som har gjorts för att åskådliggöra det samarbete och de åtgärder som kan vara nödvändiga för att stödja en medarbetares arbetsförmåga. Videorna visar också hur de olika parterna kan agera då en anställd har problem med till exempel rörelseorganen eller mentala hälsan.

Työkykyjohtamisen yhteistyömalli (längd 5:23 – svensk undertextning kommer senare)
Tuki- ja liikuntaelinvaivat, työkyvyn tuen toimintamalli (längd 4:03 – svensk undertextning kommer senare)
Mieli, työkyvyn tuen toimintamalli (längd 6:35 – svensk undertextning kommer senare)

Enligt Niina har videorna redan nu väckt bra diskussion i arbetsgemenskapen. Inom ramen för projektet uppdaterades även TeeSes egen modell för tidigt stöd samt missbruksprogrammet för att styra de praktiska stödåtgärderna och klargöra processen.

Närmaste förmännen har nyckelroll

På TeeSe har man valt att söka lösningar till utmaningar genom att sätta speciell fokus på att stöda och utveckla förmännens arbete. Även om projektet för ledning av arbetsförmågan slutade kommer temat att leva vidare. Vårt mål med utvecklingen är att ta oss närmare den uppsatta målnivån och att förankra verksamhetsmodellerna i TeeSes vardag och verksamhetskultur.

Utvecklingen ser bra ut och Niina har redan kunnat konstatera konkreta framsteg i verksamhetskulturen.
– Antalet företagshälsoförhandlingar har ökat rejält eftersom man nu jobbar för att ingripa problem i allt tidigare skede. Vid samtal för tidigt stöd syns ökad vilja att hitta och testa olika lösningar, och vid allt fler fall har man lyckats hitta en lösning som stödjer arbetstagarens återkomst till arbetet.

Ansvarig företagspsykolog Anu Storm och företagshälsovårdare Jenna Risku utbildar TeeSes förmän under temat ”att våga ta upp svåra saker till diskussion” .
Genomgång av grupparbeten under en förmannautbildning på TeeSe.