Screenshot (33) (1)

Ledning av arbetsförmågan på TeeSe Botnia 

Vår önskan att upprätthålla och förbättra välbefinnandet i arbetet fick oss att inleda ett nytt projekt för ledning av arbetsförmågan hösten 2021. Personalen och flera aktörer och intressentgrupper har deltagit i projektet i dess olika etapper. Emkine Oy med sina erfarna experter har spelat en stor roll för de framsteg som gjorts i projektet. Vårt projekt har också fått arbetslivsutvecklingspengar från Keva.

Det är fråga om ett betydelsefullt utvecklingsprojekt som ska hjälpa oss att klarlägga hela bilden av ledningen av arbetsförmågan, bl.a. med förutseende och verkningsfulla stödåtgärder för arbetsförmågan, dvs tidigt stöd och samarbete med företagshälsovården. Med ledning av arbetsförmågan och tidigt stöd avses alla åtgärder som främjar allas välbefinnande från den enskilda personen till hela arbetsgemenskapen.  

I början av projektet utredde vi den nuvarande situationen för ledningen av arbetsförmågan och företagshälsovårdssamarbetet, och alla anställda på TeeSe hade möjlighet att delta i värdetestet för arbetslivet. Utbildning i ledning av arbetsförmågan har anordnats för cheferna och med hjälp av arbetsgruppsarbete har man klarlagt processerna kring ledningen av arbetsförmågan och det tidiga stödet. Anställda från alla personalgrupper har deltagit i arbetsgrupperna för att alla verksamhetsområden och synvinklar skulle bli beaktade. Arbetarskyddet och företagshälsovården har också haft en viktig roll i arbetsgrupperna och i hela projektet. I enlighet med resultaten från projektet uppdaterar bolaget modellen för tidigt stöd och rusmedelsprogrammet, för att dessa redskap ska vara lättare att använda i vardagen. Projektet fortsätter i form av utbildning och information. Fastän ett projekt alltid har ett start- och slutdatum, är utvecklingen av ledningen av arbetsförmågan ett pågående arbete. Målet är att modellen som skapats för ledning av arbetsförmågan småningom ska bli företagets sätt att fungera.  

Att främja samtalskultur och samarbete är viktiga faktorer 

Modellen med tidigt stöd betonar en kultur med öppenhet, där man kan lyfta fram alla möjliga ärenden, t.ex. bekymmer, och tillsammans söka lösningar på dem. En positiv och sporrande atmosfär i arbetsgemenskapen ger mod att våga föra diskussioner. Alla behövs för att man ska kunna skapa en god atmosfär på arbetsplatsen. Det är vårt eget ansvar att ta hand om oss själva och vid behov söka hjälp för vårt välbefinnande. Vårt mål är att man på TeeSe Botnia ska kunna tala om problem också med cheferna och i synnerhet om problemen påverkar hur man klarar av sitt arbete. Man diskuterar ärendet med chefen och söker alternativa lösningar tillsammans. Det är inte alltid möjligt att hitta perfekta lösningar, men vi borde våga vara flexibla när det gäller arbetssätt. En omarbetad arbetsbeskrivning på grund av ont i axlar eller byte av arbetspunkt kan bidra till återhämtning. 

I projektet har vi velat förbättra och fördjupa samarbetet med företagshälsovården, för att stödet till de anställdas arbets- och funktionsförmåga ska vara smidigt och kunna ges i tid. Det behövs ett nära samarbete både på individnivå och på företagsnivå. För att detta ska kunna förverkligas har vi inlett ett regelbundet styrgruppsarbete. Projektet har klart definierat de olika aktörernas ansvar och uppgifter som ska underlätta en fortsatt stadig utveckling av processerna. TeeSe Botnias HR och arbetsförmågekoordinaator assisterar chefer och arbetstagare, när man söker lösningar och inleder samarbete med intressentgrupperna vid behov. Å andra sidan är arbetarskyddets uppgift att identifiera risker och belastningsfaktorer i arbetet och lyfta fram dem på ett konstruktivt sätt för att problem ska kunna förebyggas och åtgärdas. Det viktigaste är att hitta ett gemensamt mål och arbeta mot det. I projektet har man än en gång märkt att det behövs samarbete!