Screenshot (33) (1)

Työkykyjohtaminen TeeSe Botniassa 

Halumme ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia sai meidät aloittamaan työkykyjohtamisen uudistamisen hankkeen syksyllä 2021. Hankkeeseen on sen eri vaiheissa osallistunut henkilökunnan lisäksi useita toimijoita ja sidosryhmiä. Isossa roolissa hankkeen eteenpäin viemisessä on ollut Emkine Oy ja sen kokeneet asiantuntijat. Hankkeemme on saanut myös Kevan työelämän kehittämisrahoitusta.

Kyseessä on merkityksellinen kehittämishanke, jonka avulla pyritään selkiyttämään työkykyjohtamisen kokonaisuutta, mm. ennakoivia ja vaikuttavia työkyvyn tukitoimia eli varhaisen tuen mallia sekä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Työkykyjohtamisella ja varhaisella tuella tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla edistetään niin yksittäisen henkilön kuin koko työyhteisönkin työhyvinvointia.  

Hankkeen alussa selvitettiin työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön nykytilannetta ja kaikilla teeseläisillä oli mahdollisuus vastata työelämän arvotestiin. Esihenkilöille on järjestetty koulutusta työkykyjohtamisesta ja työryhmätyöskentelyn avulla on selkiytetty työkykyjohtamisen sekä varhaisen tuen prosesseja. Työryhmiin on osallistunut henkilöitä kaikista henkilöstöryhmistä, jotta eri toimialat ja näkökulmat on saatu huomioitua. Työsuojelulla ja työterveyshuollolla on ollut myös tärkeä rooli työryhmissä ja koko hankkeessa.  Hankkeen tuotosten mukaisesti yhtiössä päivitetään varhaisen tuen malli sekä päihdeohjelma, jotta niitä on helpompi käyttää arjen työkaluna. Hanke jatkuu kouluttamisen ja tiedottamisen merkeissä. Vaikka hankkeelle määritellään aina alku ja loppu, on työkykyjohtamisen kehittäminen jatkuvaa tekemistä. Tavoitteena on, että hankkeessa luotu työkykyjohtamisen malli jää vähitellen yrityksen tavaksi toimia.  

Keskustelevan kulttuurin ja yhteistyön edistäminen ovat avaintekijöitä  

Varhaisen tuen malli painottaa avointa keskustelevaa kulttuuria, jossa voidaan ottaa kaikenlaisia asioita, kuten esimerkiksi huolia esille, ja etsiä niihin yhdessä ratkaisuja. Työyhteisön positiivisella ja kannustavalla ilmapiirillä on suuri rohkaiseva vaikutus, jotta asioista uskalletaan keskustella. Työpaikan hyvän ilmapiirin luomiseen tarvitaan meistä jokaista. Omalla vastuullamme on pitää huolta itsestämme ja tarvittaessa hakea apua oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tavoitteenamme on, että TeeSe Botniassa voidaan keskustella huolista myös esihenkilön kanssa ja erityisesti silloin kun huoli vaikuttaa työssä pärjäämiseen.  Yhdessä esihenkilön kanssa pohditaan asiaa ja haetaan siihen ratkaisuvaihtoehtoja. Aina ei ole mahdollista löytää täydellistä ratkaisua, mutta meillä tulisi olla rohkeutta kokeilla joustavia toimintatapoja. Esimerkiksi muokattu työnkuva olkapääkivun vuoksi tai työkohteen vaihtaminen voivat edistää entisestään kuntoutumista.   

Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä on haluttu hankkeessa kehittää ja syventää, jotta työ- ja toimintakyvyn tukeminen olisi sujuvaa ja oikea-aikaista. Yksilötasolla tehtävän työn lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä yhtiötasolla. Tämän turvaamiseksi on aloitettu säännöllinen ohjausryhmätyöskentely. Hankkeessa on selkeästi määritelty eri toimijoiden vastuut ja tehtävät, jotka helpottavat jatkossa prosessien eteenpäin viemistä. TeeSe Botnian HR ja työkykykoordinaattori toimivat esihenkilön ja työntekijän apuna ratkaisun hakemisessa ja tarvittaessa käynnistävät yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Työsuojelun tehtävänä taas on tunnistaa riski- ja kuormitustekijöitä työssä sekä nostaa niitä rakentavasti esiin, jotta ongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja korjata. Tärkeintä on yhteisen tavoitteen löytäminen ja sitä kohti työskentely. Hankkeessa on jälleen huomattu, että yhteistyötä tarvitaan!